Meist

Ühingu eesmärgiks on oma tegevusega suurendada jäätmete liigiti kogumist ja taaskasutusse võtmist, arendada jäätmemajandust,  jäätmenõustamist ja keskkonnaharidust ning Ühingu liikmete omavahelist koostööd lähtuvalt keskkonnakaitse ja säästva arengu põhimõtetest, samuti aidata kaasa ümbritseva looduskeskkonna hoidmisele ja säilitamisele.

Ühingu tegevused tulenevalt Ühingu eesmärgist on järgmised:

 • jäätmete tekkekohal liigiti kogumise arendamine ja selleks võimaluste loomine
 • jäätmete ringlussevõtu arendamine ja selleks võimaluste loomine
 • jäätmete ladestuse vähendamine, taaskasutatavate jäätmete osakaalu suurendamine
 • aia- ja haljastujäätmete kompostimine ja kasutusse võtmine haljastuses
 • jäätmemajanduseks vajalike rajatiste väljaarendamine ja majandamine
 • jäätmealaste ürituste ja teavituskampaaniate läbiviimine
 • jäätmemajanduse arendamiseks vahendite taotlemine
 • elanikkonna ja organisatsioonide jäätmealane nõustamine
 • keskkonnaalaste uuringute läbiviimine ja teostamine
 • tegevuse eesmärkidele vastava teabe kogumine, töötlemine ja säilitamine
 • keskkonnahariduse arendamine
 • tegevuseesmärkidele vastavate trükiste väljaandmine
 • kohaliku omavalitsusega sõlmitud halduslepingu alusel pandud ülesannete täimine
 • ühingu eesmärke toetavate üksikisikute ja organisatsioonidega koostöö tegemine